Show Posts in

Giấy phép lao động PNVT cho người nước ngoài

Giới thiệu về Giấy phép lao động PNVT

Được hình thành đầu năm 2008, Giấy Phép Lao Động PNVT (PNVT Work Permit) chuyên cung cấp Dịch vụ giấy phép lao động tại Hồ Chí Minh. Đến nay chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước làm thủ tục giấy phép lao động, với …

Làm nhanh giấy phép lao động

Theo luật xuất nhập cảnh mới áp dụng cho 2015 và luật lao động hiện tại, thì bắt buộc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Việc xin được cấp giấy phép lao động đã là việc không dễ dàng rồi, …

Giải quyết giấy phép lao động bị từ chối

Gần đây việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của Sở lao động trở nên ngày càng khó khăn, chính vì vậy số lượng hồ sơ bị trả về bằng công văn rất nhiều, có trường hợp không khéo còn dính vào vụ thanh …

Cấp mới giấy phép lao động

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (first issue of Vietnam work permit) là trường hợp xin cấp giấy phép lao động lần đầu hay người nước ngoài chưa có giấy phép lao động tại Việt Nam. Quá trình này đòi hỏi nhiều thành phần …

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (reissue of Vietnam work permit) dùng đến khi giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước …

Gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài (Vietnam work permit extension) là việc kéo dài thêm thời hiệu của hợp đồng lao động đã hết hạn. Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng …