GPLĐ theo quốc tịch

Giấy phép lao động cho người Malaysia

Giấy phép lao động cho người Malaysia (Work permit for Malaysian  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Malaysia sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Đức

Giấy phép lao động cho người Đức (Vietnam Work permit for German in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Đức sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí …

Giấy phép lao động Pháp

Giấy phép lao động Pháp (Vietnam work permit for French) là giấy phép lao động dành cho người Pháp sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa lý là vì có sự …

Giấy phép lao động Anh

Giấy phép lao động Anh (Vietnam Work permit for English in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Anh sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa lý là vì …