Thủ tục miễn GPLĐ

MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO 11 NGÀNH DỊCH VỤ

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong 11 ngành dịch vụ được thể hiện qua thông tư số 41/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05/11/2014 (quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ …

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người Bungary trong phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người Bungary có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày …

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người Bangladesh trong phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người Bangladesh có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày …

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người Phần Lan trong phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người Phần Lan có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ …

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người Chile (Chi Lê) trong phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người Chile (Chi Lê) có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính …

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người Colombia trong phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người Colombia có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày …