Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 để làm gì?

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 để làm gì?

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 để làm gì? – Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là mẫu số 06/2013/TT-LLTP do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp cho cá nhân dựa trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trước đó. Xem nội dung và mục đích của phiếu lý lịch tư pháp số 1 trong bài viết dưới đây.

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 để làm gì?

Trường hợp xin việc làm tại Việt Nam, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, bổ sung hồ sơ xin việc ở các công ty… sẽ được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 (mẫu số 06/2013/TT-LLTP). Xem tham khảo thêm thủ tục xin lý lịch tư pháp

Cơ sở pháp lý của mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1

– Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

– Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

– Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

– Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

Nội dung thông tin thể hiện trong mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1

– Họ tên

– Giới tính

– Ngày tháng năm sinh

– Nơi sinh

– Quốc tịch

– Nơi thường trú

– Nơi tạm trú

– Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ ngày cấp/ nơi cấp

– Tình trạng án tích (bảng ghi rõ bản án, thời gian, tội danh, hình phạt, hình phạt bổ sung…)

– Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (số quyết định, thời gian, chức vụ bị cấp đảm nhiệm, thời hạn…)

– Tổng số trang phiếu lý lịch tư pháp số 1

– Phần cuối là chữ ký, họ tên người lập phiếu và chữ ký, họ tên của thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp cùng con dấu.

Lưu ý kiểm tra thông tin trên phiếu lý lịch tư pháp số 1

Bạn cần kiểm tra các thông tin tại phần xác nhận để xem thông tin trên mẫu đã chính xác hay chưa, bao gồm:

– Thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi tạm trú/ thường trú…)

– Tình trạng án tích

– Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ…

– Dấu hiệu pháp lý của người lập phiếu và cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Việc kiểm tra thông tin này rất quan trọng, bởi nếu bạn phát hiện có sự sai sót nào đó thì có thể yêu cầu điều chỉnh ngay lập tức.

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 .doc

Mẫu số 06/2013/TT-LLTP

 

……………………….

……………………………………..1

Số: …../…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   …….., ngày … tháng …. năm………

 

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

  1. Họ và tên 2:…………………………………………………………………………………….2.Giới tính……………………
  2. Ngày, tháng, năm sinh:……/………/………. 4. Nơi sinh3:………………………………………………………………
  3. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Nơi thường trú4:………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Nơi tạm trú 5:………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Giấy CMND/Hộ chiếu:………………………………….6Số:……………………………………………………………….

Cấp ngày………..tháng……….năm…………..Tại:……………………………………………………………………………..

  1. Tình trạng án tích:……………………………………………………………………………………………………………..
STT SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN TỘI DANH HÌNH PHẠT CHÍNH HÌNH PHẠT BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

10.Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã7:………..

…………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM,

TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

 

 

CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM

 

 

THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

 

             

Trang…….

  (Phiếu này gồm có……….trang)

 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


…………………………………….8

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

7 Trường hợp cá nhân không có yêu cầu xác nhận thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục 10 không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

8Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

Tải lý lịch tư pháp số 1

Bạn có thể tải để xem mẫu lý lịch tư pháp số bằng click những link dưới đây

http://www.mediafire.com/file/sbhkojrdo0u411j/LLTP-MAU-SO-1-MS-06-2013-TT-LLTP.DOC.DOC/file

http://www.mediafire.com/file/7dbbcajcaa2ak05/LLTP-MAU-SO-1-MS-06-2013-TT-LLTP.PDF.pdf/file

hoặc link dự phòng

https://my.pcloud.com/#page=filemanager&folder=1867252348&tpl=foldergrid

https://my.pcloud.com/#page=filemanager&folder=1867252348&tpl=foldergrid

Như vậy mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1  là trường hợp xin việc làm tại Việt Nam, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, bổ sung hồ sơ xin việc ở các công ty… tức là mẫu số 06/2013/TT-LLTP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.