mau-so-03-pli-ve-viec-chap-thuan-vi-tri-cong-viec-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai

Mẫu số 03/PLI về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 03/PLI về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top