mau-so-08-pli-ve-mau-bao-cao-tinh-hinh-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-6-thang-dau-nam-danh-cho-nguoi-su-dung-lao-dong

Mẫu số 08/PLI về mẫu báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm dành cho người sử dụng lao động

Mẫu số 08/PLI về mẫu báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm dành cho người sử dụng lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top