mau-so-15.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-quy-dinh-mau-van-ban-khong-duoc-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dongkhong-cap-cap-laigia-han-giay-phep-lao-dong

mau-so-15.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-quy-dinh-mau-van-ban-khong-duoc-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dongkhong-cap-cap-laigia-han-giay-phep-lao-dong

Mẫu số 15/PLI quy định mẫu văn bản không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top