Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND – lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương được kỳ họp thứ ba, khóa IX, Hội Đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương thông qua và ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2016. Theo nghị quyết này thì có 2 loại lệ phí là cấp và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp, người nước ngoài có thể xem toàn văn nghị quyết để biết mức thu lệ phí, đối tượng chịu trách nhiệm nộp lệ phí cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tại tỉnh Bình Dương.

Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 72/2016/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX – KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 4307/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh BìnhDương; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí:

Người sử dụng lao động phải nộp lệ phí khi được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Mức thu lệ phí:

a) Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép.

b) Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép.

3. Quản lý lệ phí:

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

 

CHỦ TỊCH

 

Phạm Văn Cành

Xem thêm

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

Làm giấy phép lao động tại khu công nghiệp Quốc tế Protrade, Bình Dương đảm bảo 100%

Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND – lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Dương có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Nghị quyết này được Hội Đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương thông qua, đã thay thế cho Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương trước đó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top