Home Văn bản pháp luật Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép lao động tại Quảng Ngãi

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép lao động tại Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 40/2017/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 06 năm 2017

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép lao động tại Quảng NgãiQUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CPngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, kỳ họp thứ 5 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 64/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2017 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động người nước ngoài khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Tổ chức thu lệ phí: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan kê khai, thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Mức thu lệ phí

a) Mức thu lệ phí cấp mới giấy phép lao động là 600.000 đồng/01 giấy phép.

b) Mức thu lệ phí cấp lại giấy phép lao động là 450.000 đồng/01 giấy phép.

4. Kê khai thu, nộp, quản lý lệ phí

a) Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theo từng lần phát sinh.

b) Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

c) Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Quyết định này thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
– Cục Kiểm tra VB QPPL, Bộ Tư pháp;
– Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính;
– Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
– TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Ủy ban Mặt trận TTQVN tỉnh;
– Các Ban: VHXH, KTNS-HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– Các Tổ chức Chính trị-Xã hội tỉnh;
– Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
– Báo Quảng Ngãi;
– VPUB: PCVP, KT, TH, CBTH;
– Lưu: VT, KGVXthuy350

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.