Sở LĐTBXH tỉnh,thành phố

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam (Ha Nam Department of Labours, War Invalids  and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh toạ lạc tại địa chỉ: Số …

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội (Hanoi Department of Labours, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân . Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội toạ lạc tại địa chỉ: 75 Nguyễn Chí Thanh, …

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai (Lao Cai Department of Labours, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh toạ lạc tại địa chỉ: Tầng …