Sở LĐTBXH tỉnh,thành phố

Sở Lao động Thương binh Xã hội Lai Châu

Sở Lao động Thương binh Xã hội Lai Châu (Lai Chau Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh toạ lạc tại địa chỉ: Tầng 2 nhà …

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh (Tra Vinh Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên …