Sở LĐTBXH tỉnh,thành phố

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai (Gia Lai Department of Labors, War Invalids and Social Affairs)  là cơ quan giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh. Cơ quan này chịu sự quản …

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum (Kon Tum Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan quản lý nhà nước, chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sở giải quyết …

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông là cơ quan giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh. Sở được thành lập theo Quyết định số 13/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân …