Sở LĐTBXH tỉnh,thành phố

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai (Gia Lai Department of Labors, War Invalids and Social Affairs)  là cơ quan giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh. Cơ quan này chịu sự quản …

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum (Kon Tum Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan quản lý nhà nước, chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sở giải quyết …

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa (Khanh Hoa Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là nơi giải quyết thủ tục xin cấp mới/ cấp lại/ xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và thu hồi …