Home Thủ tục + Form mẫu Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động là trường hợp được nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021. Để giúp các bạn biết rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động và trình tự thủ tục thu hồi giấy phép lao động, các bạn có thể tham khảo những thông tin mới nhất trong bài viết này.

thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động

Theo điều 20 nghị định 152/2020/NĐ-CP thì các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động gồm có:

1. Giấy phép lao động hết hiệu lực:

– Giấy phép lao động hết thời hạn.

– Chấm dứt hợp đồng lao động.

– Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

– Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

– Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.

– Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

2. Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

3. Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trình tự thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Theo điều 21 nghị định 152/NĐ-CP thì trình tự thủ tục thu hồi giấy phép lao động như sau:

– Đối với trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực này thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài đã nộp lại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

– Đối với trường hợp người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP hay người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo Mẫu số 13/PLI Phụ lục I nghị định 152/2020/NĐ-CP và thông báo cho người sử dụng lao động đã thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

Như vậy, PNVT đã mô tả rõ ràng, cụ thể các trường hợp thu hồi giấy phép lao động. Và ứng với mỗi trường hợp thì lại có một trình tự thu hồi giấy phép lao động riêng. Các bạn cũng có thể xem toàn văn Nghị định 152/2020/NĐ-CP để tìm hiểu về thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài tại Việt Nam và xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động ở Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.