Tri Ân Khách Hàng

Tháng vàng Giấy phép lao động trong 3 tuần

Đây là chương trình tri ân khách hàng của Giấy Phép Lao Động PNVT diễn ra từ ngày 11/07/2017 đến ngày 31/07/2017, nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài an tâm làm việc hợp pháp tại Việt Nam! Địa điểm và thời gian chương trình Giảm giá Địa …