Văn bản pháp luật

Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 58/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ …

Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 95/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA …

Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 21/09/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2017/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP …

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2016/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ …

Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 17/07/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 16/2017/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ …

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2016/NQ-HĐND Bình Định, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN …

Nghị quyết số 03/2017/NQ – HĐND ngày 07/07/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2017/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 07 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM CÁC KHOẢN PHÍ, …

Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 102/2017/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO …

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 53/2016/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ …

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2017/NQ-HĐND An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ …