Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan này thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Đặc điểm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là cơ quan đầu mới quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Do đó các cơ quan quản lý nhà nước khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp phải có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước trong khu công nghiệp được thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Để liên hệ với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, bạn hãy cập nhật những thông tin sau:

– Địa chỉ: Km 2126+500 Quốc lộ 1A, tỉnh Sóc Trăng, Đường N2 khu công nghiệp An Nghiệp

– Điện thoại: 0299.3611936

– Fax: 0299.3611936

– Email: banqlkcn@soctrang.gov.vn

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động nước ngoài trên địa bàn của tỉnh

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng có nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện viện tiếp nhận, cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Để rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, bạn có thể xem quy định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top