Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh (trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố)

Tên công ty – Mã số thuế:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh (trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HO CHI MINH CITY URBAN INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS MANAGEMENT UNIT
Ngành nghề chính:
Ngày 23/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5345/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, nội dung cụ thể như sau:

– Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và hợp nhất với Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố (trực thuộc Sở Giao thông vận tải).

– Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Tên tiếng Việt: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ.

– Tên tiếng Anh: URBAN INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS MANAGEMENT UNIT.

– Trụ sở chính: số 10 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Vị trí: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của Sở quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

+ Chức năng:

a) Làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước đô thị, chống ngập; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị) và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao;

b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và quy định của pháp luật có liên quan;

d) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

đ) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao;

e) Thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước đô thị, chống ngập; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị.

b) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước đô thị, chống ngập; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị).

Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown