Thủ tục + Form mẫu

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc hay thư xác nhận kinh nghiệm làm việc, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc (1 năm, 2 năm, 3 năm…)là văn bản mà chủ doanh nghiệp hoặc người được phân công đại diện doanh nghiệp xác nhận thời gian, …

Hướng dẫn điền danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động đính kèm mẫu số 9 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài là văn bản đính kèm trong mẫu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Danh sách này do doanh nghiệp/tổ chức lập gửi kèm theo mẫu số 9 đến Cục …

Mẫu giấy phép lao động mới nhất

Mẫu giấy phép lao động là văn bản mà người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam hay doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài cần phải quan tâm. Mẫu giấy phép lao động mỗi thời điểm mỗi khác, có nghĩa là mẫu …