Thủ tục + Form mẫu

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị hỏng

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị hỏng cho người nước ngoài do người sử dụng lao động thực hiện. Để được cấp lại giấy phép lao động bị hỏng, thì trước tiên giấy phép lao động ấy phải còn thời hạn, và người sử dụng …