Bình Định

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY SƠN
CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY SƠN
Tay Son District’s Taxation Sub-department
Trần Quang Diệu, TT Phú Phong, , Huyện Tây Sơn, Bình Định
Tran Qaung Dieu Street, Phu Phong Townlet, Tay Son District, Binh Dinh Province
NGUYỄN VĂN THẠNH
4100293999-008
4100293999-008 – ngày cấp: 08/11/2005