Home Miễn Giấy phép LĐ Trang 2

Miễn Giấy phép LĐ

Các trường hợp, đối tượng xin miễn giấy phép lao động, các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hồ sơ xin miễn giấy phép lao động và những điều cần biết.