Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam đã được bổ sung và mở rộng đối tượng áp dụng từ ngày 1/1/2018. Theo Luật này quy định thì bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam được đề cập tại khoản 2, điều 2, cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.
Theo dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài áp dụng đối với các chế độ sau: Ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp – tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất. Đặc biệt phần tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

Hàng tháng, người lao động nước ngoài sẽ đóng bảo hiểm xã hội với mức đóng 8% lương vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động nước ngoài phải đóng tối đa bằng 18% tháng lương trả cho người lao động, gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; tối đa 1% vào quỹ bệnh nghề nghiệp – tai nạn lao động; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài được Viện Nghiên cứu Phát Triển Mê – Kông (MDRI) nghiên cứu, khảo sát và công số thông tin chính thức như sau: khoảng 50% doanh nghiệp phản hồi quy định sẽ dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực, trong khi 32% cho rằng “không ảnh hưởng”, 6% tin rằng đó là một bước đi tích cực.

Tham khảo: Internet

1 thought on “Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam”

  1. Đoàn Văn Tuấn

    người lao động nước ngoài sẽ đóng bảo hiểm xã hội với mức đóng 8% lương vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động nước ngoài phải đóng tối đa bằng 18% tháng lương trả cho người lao động, gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; tối đa 1% vào quỹ bệnh nghề nghiệp – tai nạn lao động; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top