PNVT

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp

Hiện nay, người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không phải là ít. Đây là đối tượng đang làm việc ở công ty nước ngoài, sau đó được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp …

Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí tỉnh Sóc Trăng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 92/2016/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ …

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan này thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu …

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thuộc đối tượng xin cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, cần tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin …