PNVT

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 30/03/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2018/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 30 tháng 3 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN …