Điều kiện tuyển dụng và làm việc của người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo Bộ Luật Lao động mới nhất 2019

Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện nhất định và doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động nước ngoài cũng phải đáp ứng các điều kiện tuyển dụng theo pháp luật Việt Nam. Năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra các quy định về điều kiện với người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam và điều kiện tuyển dụng người lao động nước ngoài. Và để cụ thể hóa, giúp mọi người đọc hiểu Luật một cách dễ dàng, ngày 20/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục ban hành Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 với nhiều điều khoản mới, trong đó có các điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và điều kiện tuyển dụng người nước ngoài mới nhất. Dưới đây là nội dung các điều kiện được trích từ Bộ Luật Lao động năm 2019.

Điều kiện tuyển dụng và làm việc của người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo Bộ Luật Lao động mới nhất 2019

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo điều 151, Bộ Luật Lao động 2019 thì điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm:

* Thứ nhất, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

– Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này.

* Thứ hai, thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

* Thứ ba, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo điều 152, Bộ Luật Lao động 2019 thì các điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm:

+ Chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

+ Trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý: với nhà thầu trước khi tuyển và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải kê khai cụ thể các vị trí công việc, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc, thời gian làm việc cần sử dụng lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, người sử dụng lao động nếu muốn tuyển dụng người lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện mới nhất trên đây. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện này, người sử dụng lao động, người lao động nước ngoài cũng không thể tiến hành thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top