Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang là lệ phí nhà nước, được quy định rõ ràng trong văn bản pháp luật Việt Nam. Lệ phí cấp giấy phép lao động sẽ do người sử dụng lao động nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền thu mức phí này. Vậy lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang hiện nay là bao nhiêu? Cơ quan nào có trách nhiệm thu mức phí này? Lệ phí này được áp dụng từ thời điểm nào? Sau đây, PNVT xin được thông tin về vấn đề này.

lệ phí cấp giấy phép lao động an giang

Mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang hiện nay

Theo khoản 3, điều 1, nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh An Giang ngày 14/7/2017 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang thì mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang hiện nay là:

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/01 giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấy phép.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại An Giang

Luật xuất nhập cảnh

Cơ quan có trách nhiệm thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang

Theo nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND thì cơ quan có trách nhiệm thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang là:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thu lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh (ngoài khu công nghiệp/khu chức năng, khu kinh tế).

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thu lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chức năng, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang được áp dụng từ thời điểm nào?

Theo điều 3, nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND thì lệ phí này chính thức áp dụng và có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 7 năm 2017. Vì vậy mức lệ phí được quy định tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang sẽ hết hiệu lực áp dụng, thi hành hiện nay.

Căn cứ xây dựng mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang?

  • Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
  • Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
  • Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
  • Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Tờ trình số 314/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Như vậy, PNVT vừa mới thông tin về mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh An Giang và những thông tin có liên quan. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động thì mức phí sẽ cao hơn, song bạn sẽ không cần phải bận tâm đến quá trình xử lý, chỉ cần cung cấp tài liệu, còn mọi thao tác sẽ do đơn vị dịch vụ thực hiện hết cho bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top