Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND miễn thu lệ phí cấp GPLĐ TT Huế

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về miễn thu lệ phí cấp Giấy phép lao động tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu lực áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Sau thời hạn miễn thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết này, mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dưới đây là toàn văn nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2020/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MIỄN THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét Tờ trình số 5943/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được miễn thu lệ phí:

Người sử dụng lao động thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Tùy thuộc vào tình hình phát sinh trong thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định gia hạn thêm thời gian thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Khi kết thúc thời hạn miễn thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết này, mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khoá VII, Kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2020./.


Nơi nhận:
Như Điều 2;
– UBTV Quốc hội, Chính phủ;
– Các Bộ: LĐ-TB&XH, Tài chính;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– TT. HĐND, UBND các huyện, TX và TP. Huế;
Công báo tỉnh, cổng TTĐT tỉnh;
VP: LĐ và các CV;
– Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top