Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 102/2017/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX – KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 11859/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng nộp lệ phí

Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu, quản lý lệ phí.

3. Mức thu lệ phí

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép.

4. Cơ quan, tổ chức thu, quản lý lệ phí

a) Cơ quan, tổ chức thu lệ phí

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai thu lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

– Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai thu lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao thuộc quyền quản lý.

b) Quản lý lệ phí

– Các cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài phải nộp 100% số tiền thu được vào ngân sách nhà nước.

– Nguồn kinh phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán hằng năm của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Nghị quyết này bãi bỏ Khoản 12 Điều 1 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

Nơi nhận :
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội (A + B);
– Văn phòng Chính phủ (A + B);
– Bộ Tài chính, Bộ Lao động TBXH;
– Cục Kiểm tra VB. QPPL – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– UBND tỉnh;
– UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
– Các sở, ban, ngành;
– VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
– Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
– Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
– Trung tâm Công báo tỉnh;
– Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
– Lưu: VT, Sở VHTT&DL. PTH (V Tuấn).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Cư

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7944 | (028) 3510 6980 | (028) 3514 6513

Email: pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown