Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND về thu phí, lệ lý ở tỉnh Hậu Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/2016/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH LẠI CHO ĐƠN VỊ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
 2. a) Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 1. b) Đối tượng áp dụng:

– Người nộp phí, lệ phí bao gồm tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

– Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

– Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

 1. Danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu đối với các khoản phí:
 2. a) Danh mục:

– Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải: Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

– Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

+ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp;

+ Phí thư viện.

– Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

+ Phí bảo vệ môi trường: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

+ Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Phí khai thác, sử dụng nguồn nước, gồm: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi;

+ Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

– Phí thuộc lĩnh vực tư pháp:

+ Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

 1. b) Mức thu:

– Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (đính kèm Phụ lục I).

– Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (đính kèm Phụ lục II).

– Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đính kèm Phụ lục III).

– Phí thuộc lĩnh vực tư pháp (đính kèm Phụ lục IV).

 1. c) Tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu (đính kèm Phụ lục VI).
 2. Danh mục, mức thu các khoản lệ phí:
 3. a) Danh mục:

– Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân:

+ Lệ phí đăng ký cư trú;

+ Lệ phí cấp chứng minh nhân dân;

+ Lệ phí hộ tịch;

+ Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất;

+ Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

 1. b) Mức thu (đính kèm Phụ lục V).
 2. Về miễn, giảm phí, lệ phí:
 3. a) Đối với phí thư viện:

– Giảm 50% mức phí thư viện đối với các trường hợp sau:

+ Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

+ Người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng thì chỉ được giảm 50% mức phí thư viện.

– Miễn phí thư viện đối với trẻ em; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

 1. b) Đối với lệ phí:

– Lệ phí đăng ký cư trú:

Miễn thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cá nhân, hộ gia đình thuộc hộ nghèo.

– Lệ phí hộ tịch:

Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau:

+ Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

+ Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

 1. Các nội dung khác:

Các nội dung khác liên quan đến mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí hộ tịch và mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ (HN – TP. HCM);
– Bộ Tài chính;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
– Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
– Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Thanh Tạo

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STTDANH MỤCĐƠN VỊ TÍNHMỨC THU
1234
 PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ
Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.Đồng/m2/ngày2.000

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STTDANH MỤCĐƠN VỊ TÍNHMỨC THU
1234
IPHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ THỂ THAO, CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP
1Cấp lần đầu  
aĐối với doanh nghiệpĐồng/lần thẩm định600.000
bĐối với cá nhân, hộ gia đìnhĐồng/lần thẩm định400.000
2Cấp lại  
aĐối với doanh nghiệpĐồng/lần thẩm định200.000
bĐối với cá nhân, hộ gia đìnhĐồng/lần thẩm định100.000
IIPHÍ THƯ VIỆN
Cấp thẻ thư viện cho người lớn (kể cả ép nhựa)Đồng/thẻ10.000

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STTDANH MỤCĐƠN VỊ TÍNHMỨC THU
IPHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
1Tổ chứcĐồng/trường hợp30.000
2Hộ gia đình, cá nhânĐồng/trường hợp20.000
IIPHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
1Đăng ký giao dịch bảo đảm
aTổ chứcĐồng/hồ sơ80.000
bHộ gia đình, cá nhânĐồng/hồ sơ60.000
2Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
aTổ chứcĐồng/hồ sơ70.000
bHộ gia đình, cá nhânĐồng/hồ sơ50.000
3Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký
aTổ chứcĐồng/hồ sơ60.000
bHộ gia đình, cá nhânĐồng/hồ sơ40.000
4Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm
aTổ chứcĐồng/hồ sơ20.000
bHộ gia đình, cá nhânĐồng/hồ sơ20.000

 

PHỤ LỤC VI

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH LẠI CÁC KHOẢN THU PHÍ CHO ĐƠN VỊ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STTDANH MỤCTỶ LỆ TRÍCH LẠI
123
IPHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 
1Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp100%
2Phí thư viện100%
IIPHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Phí bảo vệ môi trường80%

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

I. PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết
    Đơn vị tính: triệu đồng
Tổng vốn đầu tư≤50>50 và ≤100>100 và ≤200 >200 và ≤500>500
(Tỷ đồng)
Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường4,55,910,812,615,3
Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng6,27,713,514,422,5
Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật6,88,615,316,222,5
Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản78,615,316,221,6
Nhóm 5. Dự án giao thông7,3916,21822,5
Nhóm 6. Dự án công nghiệp7,69,517,11823,4
Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)4,55,49,7210,814
(Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức)am,j
IIPHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
aĐất tại khu vực đô thị
 – Đất ởĐồng/hồ sơ140.000
 – Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanhĐồng/hồ sơ300.000
 – Các loại đất khácĐồng/hồ sơ200.000
bĐất tại khu vực nông thôn
  – Đất ởĐồng/hồ sơ100.000
 – Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanhĐồng/hồ sơ200.000
 – Các loại đất khácĐồng/hồ sơ150.000
2Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
aDiện tích dưới 1.000m2Đồng/hồ sơ1.200.000
bDiện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2Đồng/hồ sơ2.000.000
cDiện tích từ 2.500m2 đến dưới 5.000m2Đồng/hồ sơ3.000.000
dDiện tích từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2Đồng/hồ sơ4.500.000
đDiện tích từ 10.000m2 đến dưới 50.000m2Đồng/hồ sơ6.000.000
eDiện tích từ 50.000m2 trở lênĐồng/hồ sơ7.000.000
IIIPHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC
1Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất
aPhí thẩm định báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêmĐồng/1 báo cáo400.000
Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêmĐồng/1 báo cáo1.400.000
Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày đêmĐồng/1 báo cáo3.400.000
Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày đêmĐồng/1 báo cáo4.100.000
Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sungĐồng/1 báo cáoBằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên
bPhí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất
Đề án thiết kế giếng thăm dò, báo cáo khai thác có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo400.000
Đề án thăm dò, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo1.100.000
Đề án thăm dò, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo2.600.000
Đề án thăm dò, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo4.100.000
Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sungĐồng/1 đề án, báo cáoBằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên
2Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
aHồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đấtĐồng/hồ sơ1.000.000
bTrường hợp thẩm định gia hạn, bổ sungĐồng/hồ sơ500.000
3Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
aCó lưu lượng nước dưới 0,1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo600.000
bCó lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 đến dưới 200KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo1.800.000
cCó lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 đến dưới 1.000KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo4.100.000
dCó lưu lượng từ 1 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo6.000.000
đTrường hợp thẩm định gia hạn, bổ sungĐồng/1 đề án, báo cáoBằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên
4Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
aCó lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo600.000
bCó lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500m3/ngày đêmĐồng/1 đề án, báo cáo1.800.000
cCó lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000m3/ngày, đêmĐồng/1 đề án, báo cáo4.100.000
dCó lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000m3/ngày, đêmĐồng/1 đề án, báo cáo6.000.000
đTrường hợp thẩm định gia hạn, bổ sungĐồng/1 đề án, báo cáoBằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên
IVPHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhânĐồng/hồ sơ, tài liệu200.000

PHỤ LỤC V

DANH MỤC LỆ PHÍ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STTDANH MỤCĐƠN VỊ TÍNHMỨC THU
ILỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
1Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
aĐối với trường hợp công dân cư trú tại các phườngĐồng/lần đăng ký15.000
bĐối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấnĐồng/lần đăng ký7.000
2Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ gia đình, cho cá nhân
aĐối với trường hợp công dân cư trú tại các phườngĐồng/lần cấp20.000
bĐối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấnĐồng/lần cấp10.000
3Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
aĐối với trường hợp công dân cư trú tại các phườngĐồng/lần điều chỉnh8.000
bĐối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấnĐồng/lần điều chỉnh4.000
4Gia hạn tạm trú
aĐối với trường hợp công dân cư trú tại các phườngĐồng/lần gia hạn4.000
bĐối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấnĐồng/lần gia hạn3.000
IILỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
1Đối với trường hợp công dân cư trú tại các phườngĐồng/lần cấp8.000
2Đối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấnĐồng/lần cấp4.000
IIILỆ PHÍ HỘ TỊCH
1Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã
aKhai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân), khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử)Đồng/trường hợp5.000
bKết hôn (đăng ký lại kết hôn)Đồng/trường hợp20.000
cNhận cha, mẹ, conĐồng/trường hợp10.000
dThay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nướcĐồng/trường hợp10.000
đCấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhânĐồng/trường hợp10.000
eXác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khácĐồng/trường hợp5.000
2Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
aKhai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân), khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai tử)Đồng/trường hợp50.000
bKết hôn (bao gồm: Đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn)Đồng/trường hợp1.000.000
cGiám hộ, chấm dứt giám hộĐồng/trường hợp50.000
dNhận cha, mẹ, conĐồng/trường hợp1.000.000
đThay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoàiĐồng/trường hợp25.000
eGhi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiĐồng/trường hợp50.000
gĐăng ký hộ tịch khácĐồng/trường hợp50.000
IVLỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
1Cấp mớiĐồng/giấy phép600.000
2Cấp lạiĐồng/giấy phép450.000
VLỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
1Lệ phí cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)
aHộ gia đình, cá nhân
– Khu vực phườngĐồng/giấy20.000
– Khu vực khác (thị trấn, xã)Đồng/giấy10.000
bTổ chứcĐồng/giấy100.000
2Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất
aHộ gia đình, cá nhân
– Khu vực phườngĐồng/giấy80.000
– Khu vực khác (thị trấn, xã)Đồng/giấy40.000
bTổ chứcĐồng/giấy400.000
3Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai
aHộ gia đình, cá nhân
– Khu vực phườngĐồng/lần20.000
– Khu vực khác (thị trấn, xã)Đồng/lần10.000
bTổ chứcĐồng/lần30.000
4Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
aHộ gia đình, cá nhân
– Khu vực phườngĐồng/lần15.000
– Khu vực khác (thị trấn, xã)Đồng/lần7.000
bTổ chứcĐồng/lần30.000
VILỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1Nhà ở riêng lẻĐồng/lần75.000
2Các công trình xây dựng khácĐồng/lần150.000
3Gia hạn giấy phép xây dựngĐồng/lần15.000

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top