Quyết định 53/2016/QĐ-UBND – Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Dương

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND – Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Dương do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2016. Quyết định này quy định đối tượng áp dụng, mức lệ phí, cơ quan thu lệ phí, việc quản lý và sử dụng tiền phí, thời gian áp dụng mức lệ phí… Vì vậy, khi các doanh nghiệp, người lao động nước ngoài cần phải tìm hiểu, tham khảo văn bản này khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động tại khu công nghiệp Quốc tế Protrade, Bình Dương đảm bảo 100%

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 53/2016/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 159/TTr.SLĐTBXH ngày 16/12/2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động phải nộp lệ phí khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa tỉnh Bình Dương.

2. Mức thu lệ phí:

a) Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

b) Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

3. Cơ quan thu lệ phí:

a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nằm ngoài khu công nghiệp;

b) Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý;

c) Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore thu lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý.

4. Quản lý và sử dụng tiền lệ phí:

Lệ phí cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước. Số tiền lệ phí thu được nộp 100% vào Ngân sách nhà nước.

a) Việc quản lý và sử dụng tiền lệ phí được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Luật Phí và lệ phí năm 2015.

b) Định kỳ hàng tháng, tổ chức thu lệ phí phải gửi số tiền lệ phí thu được vào tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

c) Đơn vị tổ chức thu lệ phí phải mở sổ sách, biên lai kế toán theo dõi số thu, nộp và sử dụng tiền lệ phí thu được theo đúng chế độ kế toán quy định của Nhà nước.

d) Hằng năm, Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép lao động dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu lệ phí để xác định nguồn kinh phí chi cho hoạt động cấp giấy phép lao động.

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Liêm

Theo quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì cơ quan chịu trách nhiệm thu lệ phí làm giấy phép lao động là một trong 3 đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (tùy theo từng trường hợp cụ thể). Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND – Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Dương chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown