Thời gian xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 2021 có thay đổi?

Khi ban hành văn bản pháp luật mới thì thường có sự điều chỉnh, bổ sung mới các quy định, các điều khoản để hướng dẫn cụ thể cách giải quyết các tình huống cụ thể trong thực tế. Nghị định 152/2020/NĐ-CP mới được ban hành ngày 30/12/2020, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021 cũng có sự điều chỉnh, bổ sung một số điều, trong đó có quy định tăng thời gian nộp hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 2021.

Thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 2021

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Thời gian xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 2021

* Thay đổi thời gian nộp hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

– Khoản 2 điều 8, Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định: Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

– Khoản 2 điều 8, Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định: Người sử dụng lao động đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

* Thay đổi thời gian giải quyết thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

– Nghị định 11/2016/NĐ-CP (khoản 4, điều 8): Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Nghị định 152/2020/NĐ-CP (khoản 4, điều 8): Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 10/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Như vậy theo nghị định mới thì có sự thay đổi về thời gian xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động so với quy định cũ. Tuy nhiên, quy định là vậy, nhưng thực tế thì tùy địa phương, tùy điều kiện thực tế mà có những quy định riêng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top