Thông báo số 97/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số 97/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

thông báo số 97/TB-VPCP

Theo thông báo các doanh nghiệp, đơn vị tiếp nhận chuyên gia nước ngoài làm việc phải ký cam kết hướng dẫn phổ biến, quản lý chuyên gia của doanh nghiệp, đơn vị mình.

Xem toàn văn thông báo

Thông báo số 97/tb-vpcp

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top