Tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động nước ngoài

Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn 2446/BHXH-QLT/2018 ngày 29/11/2018 hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh.

Tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động nước ngoài

Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định bao gồm các khoản sau đây:

– Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

– Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Xem tham khảo thêm Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài theo nghị đinh số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/luat-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-doi-voi-lao-dong-nuoc-ngoai-theo-nghi-dinh-so-143-2018-nd-cp-ngay-15-10-2018/.

Bạn có thể tam khảo công văn 2446/BHXH-QLT/2018 tại đây

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top