Điều kiện, thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021

Để có văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài từ cơ quan chức năng để làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải tiến hành làm thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020, có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2021 thì thủ tục thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021 có nhiều quy định mới. Ngoài các đối tượng không phải xác nhận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì việc sử dụng mới mẫu văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam đều là những điểm mới được đề cập đến trong nghị định. Doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu tại Việt Nam có thể tham khảo mẫu, trình tự giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được cập nhật mới nhất dưới đây.

thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Cách làm thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

* Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 2021

Trước khi làm thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đòi hỏi các doanh nghiệp, tổ chức phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (đây chính là điều kiện thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam trừ trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài). Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì việc này được quy định việc như sau:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Trường hợp người lao động nước ngoài quy định dưới đây thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

3. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

4. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

5. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

6. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

7. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

8. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

9. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

10. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

11. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

* Hướng dẫn làm báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

Làm báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài là một trong những việc quan trọng đối với doanh nghiệp tổ chức, sử dụng người lao động nước ngoài. Để thuận lợi thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, định kỳ doanh nghiệp, tổ chức nên thực hiện báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định như dưới đây:

– Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

– Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI-nghị định 152/2020/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ quan giải quyết thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI – nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Mẫu hồ sơ làm thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định Mẫu số 01/PLI – về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, là mẫu mà doanh nghiệp tổ chức sẽ sử dụng khi thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 02/PLI -Nghị định 152/2020/NĐ-CP trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, theo quy định mới việc làm thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không còn dùng mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH nữa dùng mẫu số 01/PLI – Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Nếu quý doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình tìm hiểu làm thủ tục cần tư vấn và hỗ trợ thêm thì hãy gọi chuyên gia của PNVT chúng tôi nhé.

THAM KHẢO THÊM:

Quy định sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP có quy định việc sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu như sau:

1. Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần tuyển để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu theo Mẫu số 04/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động đã kê khai thì chủ đầu tư phải xác nhận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu theo Mẫu số 05/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương khác để giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu. Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam và 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo Mẫu số 06/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung đã kê khai về việc sử dụng người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho nhà thầu theo quy định của pháp luật; theo dõi và quản lý người lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật; trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, chủ đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của 6 tháng đầu năm và hằng năm theo Mẫu số 07/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

4. Hằng năm hoặc đột xuất, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan công an tỉnh, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng tại khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng và các cơ quan có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động nước ngoài gói thầu do nhà thầu trúng thầu trên địa bàn thực hiện, báo cáo về kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top