Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài là quy định bắt buộc đối với các doanh nghiệp, tổ chức có thuê hoặc có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ở vị trí mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Theo nghị định 152/2020/NĐ- CP, việc làm báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài dành cho doanh nghiệp, tổ chức được quy định như sau:

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài khác báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Thời gian làm báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI.

Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài
Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Mẫu báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài dành cho doanh nghiệp, tổ chức

Khi báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức sẽ phải sử dụng mẫu số 07/PLI. Mẫu gồm 2 phần:

 1. Nội dung thông tin của doanh nghiệp, tổ chức báo cáo
 2. Bảng tổng hợp người lao động nước ngoài

Xem form mẫu báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài dưới đây:

 

Nếu không xem được, hãy click tại đây.

Tải mẫu số 7/PLI báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài.doc, pdf

Tải mẫu số 7/PLI.doc

Tải mẫu số 7/PLI pdf

Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Quy trình làm báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được quy định trong nghị định 152/2020/NĐ-CP.

 Thời gian thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 •  Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 02/PLI trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

 Các trường hợp người lao động nước ngoài được quy định dưới đây thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

 •  Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 •  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 •  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 •  Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 •  Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 •  Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
 •  Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 •  Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
 •  Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
 •  Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
   Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

 Kết quả thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Để tìm hiểu thêm về việc làm báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài cũng như giải trình nhu cầu người lao động nước ngoài, các bạn có thể gọi đến PNVT – chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với từng trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu.

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top