Mẫu đăng ký giấy phép lao động, nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Đăng ký lao động nước ngoài là bước đầu tiên mà tổ chức, doanh nghiệp phải làm để nộp lên phòng việc làm của Sở lao động. Việc đăng ký giấy phép lao động phải làm trước 30 ngày khi người lao động nước ngoài chính thức làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức. Đây là mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài thuộc mẫu số 1 của thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 25/10/2016. Như vậy, chủ doanh nghiệp phải lập mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là một thành phần hồ sơ quan trọng không thể thiếu.

mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài
Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài – mẫu số 1

Nội dung của Mẫu đăng ký lao động nước ngoài – mẫu số 1 thông tư 40/2016

đăng ký lao động nước ngoài
Tải mẫu đăng ký lao động nước ngoài – PNVT

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………..
V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

……., ngày…..tháng…..năm……..

 

Kính gửi: ………………………………………………………. (1)

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/t chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

  1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người):

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

  1. Vị trí công việc 2: (nếu có) (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người):

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

  1. Vị trí công việc… (nếu có)

Đề nghị ….(2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:……….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố….

Đọc thêm mẫu đề nghị cấp lại giấy phép lao động để lập hoàn chỉnh bộ hồ sơ xin giấy phép lao động. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào về đăng ký lao động nước ngoài hay mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài, hãy gọi ngay PNVT. Chúng tôi luôn là bạn đồng hành cùng bạn, giải quyết những vướng mắc mà bạn gặp phải!

1 thought on “Mẫu đăng ký giấy phép lao động, nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top