Miễn thu lệ phí cấp GPLĐ cho NNN tại tỉnh Thừa Thiên Huế?

Từ ngày 25/7/2020 đến ngày 30/6/2021, Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh theo nghị quyết số 08/2020/NĐ-HĐND, được ban hành ngày 14/7/2020.

Đối tượng được miễn thu lệ phí giấy phép lao động làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Người sử dụng lao động thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Miễn thu lệ phí cấp GPLĐ cho NNN tại tỉnh Thừa Thiên Huế?
Miễn thu lệ phí cấp GPLĐ cho NNN tại tỉnh Thừa Thiên Huế?

Thời gian miễn thu lệ phí giấy phép lao động làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Việc miễn thu lệ phí giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ được áp dụng từ ngày 25/7/2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Tùy thuộc vào tình hình phát sinh trong thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định gia hạn thêm thời gian thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Khi kết thúc thời hạn miễn thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết này, mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xem toàn văn nghị định quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top