Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND – Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND – Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là văn bản được Hội Đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2016. Nghị quyết này quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, cơ quan thu lệ phí, thời gian bắt đầu áp dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh. Do đó, các doanh nghiệp/ người nước ngoài nên tham khảo Nghị quyết này để biết mức phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 63/2016/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 166/BC-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như nội dung Tờ trình số 176 /TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mức thu lệ phí:

a) Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

b) Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

2. Nộp, quản lý và sử dụng lệ phí:

a) Cơ quan thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định pháp luật quản lý thuế.

b) Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh

Trong quá trình lập hồ sơ xin giấy phép lao động tại Vũng Tàu, chắc chắn sẽ có những thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đúng theo quy định, gọi ngay chúng tôi để tư vấn thêm về giấy phép lao động tại Vũng Tàu.

Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giấy phép lao động tại Vũng Tàu uy tín, chất lượng ngay trong lần đầu tiên

Theo Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tài thì lệ phí thủ tục làm giấy phép lao động tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top