PNVT

Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 102/2017/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO …

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 53/2016/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ …

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2017/NQ-HĐND An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ …

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 30/03/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2018/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 30 tháng 3 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN …
EnglishVietnamUnknown