PNVT

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Quảng Nam

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Quảng Nam là tệp tài liệu mà bạn cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở tỉnh Quảng Nam. Hồ sơ …

Hồ sơ miễn giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Nam

Hồ sơ miễn giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Nam hay hồ sơ xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là một dạng hồ sơ, thủ tục hành chính đặc thù dành cho người lao động nước ngoài. Vậy …
EnglishVietnamUnknown