PNVT

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Tay Ninh Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo các vấn đề …
EnglishVietnamUnknown