PNVT

Đối tượng được miễn giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất theo nghị định 11/2016 có nhiều thay đổi về trường hợp miễn giấy phép lao động. Trước khi tìm hiểu các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, …