PNVT

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị hỏng

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị hỏng cho người nước ngoài do người sử dụng lao động thực hiện. Để được cấp lại giấy phép lao động bị hỏng, thì trước tiên giấy phép lao động ấy phải còn thời hạn, và người sử dụng …

Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 58/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ …

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa là nơi giải quyết thủ tục xin cấp mới/ cấp lại/ xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp được …

Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM

Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM là cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghệ cao tại TPHCM. Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM hiện đang toạ lạc ở đâu …