Văn bản pháp luật

Bộ luật lao động Việt Nam

Bộ Luật Lao động Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Lời Nói đầu   Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng …

TT 08-2008-BLDTBXH

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 08/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25  THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN …

Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Số: 96/2008/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành mức thu lệ phí cấp …

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——————– Số: 31/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011     THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU …

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn …