Văn bản pháp luật

Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng

Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng được thể hiện thông qua nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2016 về quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người …

Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND Quy định mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Đà Nẵng

Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND Quy định mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Đà Nẵng. Xem tham khảo thêm miễn thị thực 5 năm cho người thân nước ngoài của người Việt Nam (Việt kiều, chồng vợ…) HĐND THÀNH PHỐ …