Văn bản pháp luật

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH

Tải bản word đầy đủ (full) tại đây BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——————– Số: 31/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011     THÔNG …

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ

Tải bản word full tại đây NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày …