PNVT

Hướng dẫn điền danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động đính kèm mẫu số 9 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài là văn bản đính kèm trong mẫu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Danh sách này do doanh nghiệp/tổ chức lập gửi kèm theo mẫu số 9 đến Cục …

Mẫu giấy phép lao động mới nhất

Mẫu giấy phép lao động là văn bản mà người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam hay doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài cần phải quan tâm. Mẫu giấy phép lao động mỗi thời điểm mỗi khác, có nghĩa là mẫu …

Mẫu số 9 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Mẫu số 9 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH là mẫu đơn xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài thực chất là mẫu số 9 ban hành kèm theo thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 …

Lao động nước ngoài có giấy phép lao động, đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đang giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Hỏi: Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động, nhưng đã đến tuổi về hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) nhưng đang giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp thì có phải tham gia bảo hiểm xã hội …