PNVT

TT 08-2008-BLDTBXH

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 08/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25  THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN …

Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Số: 96/2008/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành mức thu lệ phí cấp …

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——————– Số: 31/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011     THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU …

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (reissue of Vietnam work permit) dùng đến khi giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước …