PNVT

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (reissue of Vietnam work permit) dùng đến khi giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước …

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn …

Đối tượng được miễn giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất theo nghị định 11/2016 có nhiều thay đổi về trường hợp miễn giấy phép lao động. Trước khi tìm hiểu các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, …
EnglishVietnamUnknown