Miễn giấy phép lao động diện kết hôn từ 2020

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2021 Và như vậy, người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay miễn giấy phép lao động.

Theo khoản 8 điều 154 Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) có quy định người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Miễn giấy phép lao động diện kết hôn

Trước ngày 31/12/2020, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đều phải xin giấy phép lao động.

Và theo điều 7, điều 8 nghị định 152/2020/NĐ-CP thì người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được miễn giấy phép lao động, nghĩa là không phải làm thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc

Các thông tin báo cáo gồm: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top