Nghị định về giấy phép lao động mới nhất 2021

Nghị định về giấy phép lao động là văn bản của Chính Phủ nhằm ban hành các quy định hướng dẫn liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Từ trước đến nay có rất nhiều nghị định giấy phép lao động được ban hành, và nghị định về giấy phép lao động mới nhất 2021 là nghị định nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Nghị định về giấy phép lao động mới nhất 2021, nghị định 152/2020/NĐ-CP

Ngày 30/12/2020 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021.

Nghị định về giấy phép lao động mới nhất 2021
Nghị định về giấy phép lao động mới nhất 2021

Phạm vi của nghị định giấy phép lao động mới nhất 2021

Nghị định giấy phép lao động mới nhất 2021 – nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định:

 • Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Điều 157 của Bộ luật Lao động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo khoản 1, 2 và 9 Điều 154 của Bộ luật Lao động.
 •  Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo khoản 3 Điều 150 của Bộ luật Lao động.

Cơ sở ban hành nghị định giấy phép lao động mới nhất 2021

Nghị định giấy phép lao động mới nhất 2021 được xây dựng trên cơ sở các văn bản sau:

 •  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019:
 •  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
 •  Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 •  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Những nghị định về giấy phép lao động cũ trước đây

Trước khi có nghị định giấy phép lao động mới nhất 2021 – nghị định 152/2020/NĐ-CP thì Chính Phủ đã ban hành nhiều nghị định về giấy phép lao động khác trước đó, cụ thể:

 1. Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được ban hành ngày 03/02/2016
 2. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 3. Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 4. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 5. Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 6. Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 7. Nghị định 58-CP năm 1996 về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, ban hành 03 tháng 10 năm 1996.
 8. Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam.
 9. Nghị định 233/HĐBT ngày 22/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các bạn có thể nghiên cứu tất cả các Nghị định về giấy phép lao động, tuy nhiên để thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động theo quy định mới thì cần tìm hiểu nghị định giấy phép lao động mới nhất 2021, có hiệu lực áp dụng từ 15/02/2021. Trước thời gian này, Chính phủ vẫn áp dụng theo văn bản nghị định cũ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top