PNVT

Nghị định số 93/2005/NĐ-CP về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại VN

Nghị định số 93/2005/NĐ-CP về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại VN

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 93/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2003/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT …

Nghị định số 93/2005/NĐ-CP về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại VN

Scroll to Top